Accessibility Tools

ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 5 รายการ

(ร่าง)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง 
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
      

                 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๐๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านหกหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้ 

                 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ

                 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.mcru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๗๒๐๕๓๖-๙ ต่อ ๑๖๐๐ ในวันและเวลาราชการ

หมายเหตุ : ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา(เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2567 และสิ้นสุดการวิจารณ์ วันที่ 2 พฤษภาคม 2567

รายละเอียด

  

  ที่มา : สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ