Accessibility Tools

ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะและเก้าอี้ จํานวน 3 รายการ

(ร่าง)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะและเก้าอี้ จํานวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
      

                 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะและเก้าอี้ จํานวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๗๘,๗๔๓.๖๘ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสี่สิบสามบาทหกสิบแปดสตางค์) ตามรายการ ดังนี้

                 ครุภัณฑ์โต๊ะและเก้าอี้ จํานวน ๓ รายการ จํานวน ๑ โครงการ
 
                 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.mcru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๗๒๐๕๓๖-๙ ต่อ ๑๐๑๐,๑๐๑๑ ในวันและเวลาราชการ

หมายเหตุ : ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา(เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน 2567 และสิ้นสุดการวิจารณ์ วันที่ 22 เมษายน 2567

รายละเอียด

  

  ที่มา : งานบริหารพัสดุและยานพาหนะ