Accessibility Tools

ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 15 และอาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย (โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมืองราชบุรี ระยะที่ 3) จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2)

(ร่าง)
ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร ๑๕ และอาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย
(โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมืองราชบุรี ระยะที่ ) จำนวน ๑ งาน (ครั้งที่ ๒)
ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     

                 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร ๑๕ และอาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย (โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมืองราชบุรี ระยะที่ ๓) จำนวน ๑ งาน (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างก่อสร้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๑๙,๔๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

                 ปรับปรุงอาคาร ๑๕ และอาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย (โครงการ พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมืองราชบุรี ระยะที่ ๓) จำนวน ๑ งาน (ครั้งที่ ๒) จํานวน ๑ โครงการ 
 
                 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.mcru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๗๒๐๕๓๖-๙ ต่อ ๑๐๑๐,๑๐๑๑ ในวันและเวลาราชการ

หมายเหตุ : ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา(เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน 2567 และสิ้นสุดการวิจารณ์ วันที่ 5 เมษายน 2567

รายละเอียด

  

  ที่มา : งานบริหารพัสดุและยานพาหนะ