Accessibility Tools

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องทอดสุญญากาศ (Vacuum fryer) จำนวน 1 เครื่อง

ร่าง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องทอดสุญญากาศ (Vacuum fryer) จำนวน ๑ เครื่อง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

                    มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องทอดสุญญากาศ (Vacuum fryer) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

                    เครื่องทอดสุญญากาศ (Vacuum fryer) จำนวน ๑ เครื่อง  จำนวน ๑ โครงการ

                    ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.mcru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒๗๒๐๕๓๖-๙ ต่อ ๑๐๑๐,๑๐๑๑ ในวันและเวลาราชการ

หมายเหตุ : ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา(เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563 และสิ้นสุดการวิจารณ์ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

 

รายละเอียด
  ร่างเอกสารประกวดราคา 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและร่างขอบเขตของงาน(TOR)

 

 

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ