Accessibility Tools

ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงดาดฟ้าและหลังคา (อาคาร 15) จํานวน 1 งาน (ครั้งที่ 2)

(ร่าง)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงดาดฟ้าและหลังคา (อาคาร ๑๕) จํานวน ๑ งาน (ครั้งที่ ๒)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

   

                  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ดาดฟ้าและหลังคา (อาคาร ๑๕) จํานวน ๑ งาน (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคา กลางของงานจ้างก่อสร้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๐๔,๗๙๐.๓๑ บาท (สองล้านหนึ่งแสนสี่ พันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทสามสิบเอ็ดสตางค์) ตามรายการ ดังนี้

                  จ้างก่อสร้างปรับปรุงดาดฟ้าและหลังคา(อาคาร ๑๕) จํานวน งาน (ครั้งที่ ) จํานวน โครงการ

                  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.mcru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๗๒๐๕๓๖-๙ ต่อ ๑๐๑๐,๑๐๑๑ ในวันและเวลาราชการ

หมายเหตุ : ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา(เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2566 และสิ้นสุดการวิจารณ์ วันที่ 19 มิถุนายน 2566

รายละเอียด

  

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ