Accessibility Tools

ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องแปรรูปผลผลิต จํานวน 7 รายการ

ร่าง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องแปรรูปผลผลิต จํานวน ๗ รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

                  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องแปรรูปผลผลิต จํานวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ใน การประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้ 

                  จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องแปรรูปผลผลิต จํานวน ๗ รายการ

                  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.mcru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๗๒๐๕๓๖-๙ ต่อ ๑๐๗๖ ในวันและเวลาราชการ

หมายเหตุ : ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา(เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2566 และสิ้นสุดการวิจารณ์ วันที่ 14 มิถุนายน 2566

รายละเอียด

  

  ที่มา : งานเลขานุการกิจและกิจการพิเศษ สํานักงานอธิการบดี