Accessibility Tools

ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (ครั้งที่ 2)

ร่าง
ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (ครั้งที่ ๒)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

                  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้ 

                  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (ครั้งที่ ๒) จำนวน ๑ โครงการ

                  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.mcru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๗๒๐๕๓๖-๙ ต่อ ๓๒๕๕ ในวันและเวลาราชการ

หมายเหตุ : ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา(เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 และสิ้นสุดการวิจารณ์ วันที่ 26 พฤษภาคม 2566

รายละเอียด

  

  ที่มา : คณะครุศาสตร์