Accessibility Tools

ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 งาน

(ร่าง)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน ๑ งาน 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

   

                  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๙๗๖,๒๑๓.๗๒ บาท (หกล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันสองร้อยสิบสาทบาทเจ็ดสิบสิงสตางค์) ตามรายการ ดังนี้

                  ปรับปรุงห้องสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน ๑ งาน  จํานวน ๑ โครงการ

                  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.mcru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๗๒๐๕๓๖-๙ ต่อ ๑๐๑๐,๑๐๑๑ ในวันและเวลาราชการ

หมายเหตุ : ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา(เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2566 และสิ้นสุดการวิจารณ์ วันที่ 26 เมษายน 2566

รายละเอียด

  

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ