Accessibility Tools

ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงห้องประชุมกาสะลองและห้องประชุมฉัตรฟ้า จํานวน 2 รายการ

(ร่าง)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงห้องประชุมกาสะลองและห้องประชุมฉัตรฟ้า จํานวน ๒ รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   

                  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงห้องประชุม กาสะลองและห้องประชุมฉัตรฟ้า จํานวน รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของ งานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๕๓,๗๓๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อย สามสิบบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

                 ครุภัณฑ์เครื่องเสียงห้องประชุมกาสะลองและห้องประชุมฉัตรฟ้า จํานวน ๒ รายการ  จำนวน ๑ โครงการ

                  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.mcru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๗๒๐๕๓๖-๙ ต่อ ๑๐๑๐,๑๐๑๑ ในวันและเวลาราชการ

หมายเหตุ : ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา(เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 และสิ้นสุดการวิจารณ์ วันที่ 5 เมษายน 2566

รายละเอียด

  

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ