Accessibility Tools

ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง จํานวน 2 คัน (ครั้งที่ 2)

ร่าง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง จํานวน ๒ คัน (ครั้งที่ ๒)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   

                  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง จํานวน คัน (ครั้งที่ ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวด ราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๗๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

                  รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง จําวน คัน 

                  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.mcru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๗๒๐๕๓๖-๙ ต่อ ๑๐๑๐,๑๐๑๑ ในวันและเวลาราชการ

หมายเหตุ : ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา(เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 และสิ้นสุดการวิจารณ์ วันที่ 5 เมษายน 2566

รายละเอียด

  

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ