Accessibility Tools

ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสําหรับอาคาร 15 และ อาคารสถาบันวิชาการวิจัย และภูมิปัญญาไทย จํานวน 4 รายการ

ร่าง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสําหรับอาคาร ๑๕ และ
อาคารสถาบันวิชาการวิจัย และภูมิปัญญาไทย จํานวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   

                  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการ เรียนการสอนสําหรับอาคาร ๑๕ และอาคารสถาบันวิชาการวิจัยและภูมิปัญญาไทย จํานวน 4 รายการ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๕๖๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้ 

                  ซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสําหรับอาคาร ๑๕ และอาคารสถาบันวิชาการวิจัยและภูมิปัญญาไทย จํานวน ๔ รายการ จํานวน ๑ โครงการ

                  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.mcru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๗๒๐๕๓๖-๙ ต่อ ๑๐๑๐,๑๐๑๑ ในวันและเวลาราชการ

หมายเหตุ : ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา(เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2566 และสิ้นสุดการวิจารณ์ วันที่ 3 เมษายน 2566

รายละเอียด

  

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ