Accessibility Tools

ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพ จํานวน 14 รายการ

ร่าง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพ จํานวน ๑๔ รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   

                 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์และควบคุมคุณภาพ จํานวน ๑๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงาน ซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๖๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านหกแสนสี่พันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้ 

                 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพ  จำนวน ๑๔ รายการ

                  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.mcru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๗๒๐๕๓๖-๙ ต่อ ๑๐๗๖ ในวันและเวลาราชการ

หมายเหตุ : ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา(เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 และสิ้นสุดการวิจารณ์ วันที่ 13 มีนาคม 2566

รายละเอียด

  

  ที่มา : หน่วยพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ