Accessibility Tools

ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องประชุมร่มฉัตร

ร่าง
ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องประชุมร่มฉัตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
 

                  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องประชุมร่มฉัตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็น เงินทั้งสิ้น ๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้ 

                  ครุภัณฑ์ระบบห้องประชุมร่มฉัตร จำนวน ๑ ระบบ

                  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.mcru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๗๒๐๕๓๖-๙ ต่อ ๑๖๐๐ ในวันและเวลาราชการ

หมายเหตุ : ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา(เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 และสิ้นสุดการวิจารณ์ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

รายละเอียด

  

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ