Accessibility Tools

ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 25 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน

ร่าง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


                   มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อใน การประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้ 

                   รถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน

                   ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.mcru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๗๒๐๕๓๖-๙ ต่อ ๑๐๑๐,๑๐๑๑ ในวันและเวลาราชการ

หมายเหตุ : ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา(เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 และสิ้นสุดการวิจารณ์ วันที่ 1 ธันวาคม 2565

รายละเอียด

  

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ