Accessibility Tools

ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท จํานวน 1 เครื่อง

ร่าง
ประกาศวิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท จํานวน ๑ เครื่อง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


                  วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท จํานวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสองหมื่นบาท ถ้วน) ตามรายการ ดังนี้ 

                   เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท จํานวน ๑ เครื่อง

                   ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.mcru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๙๑๐๒๒๓ ในวันและเวลาราชการ

หมายเหตุ : ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา(เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 และสิ้นสุดการวิจารณ์ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565

รายละเอียด

  

  ที่มา : วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย