Accessibility Tools

ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์เสียงตามสายเพื่อการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์

ร่าง
ประกาศสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์เสียงตามสายเพื่อการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


                   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เสียงตาม สายเพื่อการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อใน การประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้ 

                   ชุดครุภัณฑ์เสียงตามสายเพื่อการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ จําวน ๑ ระบบ 

                   ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.mcru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๗๒๐๕๓๖-๙ ต่อ ๑๖๐๐ ในวันและเวลาราชการ

หมายเหตุ : ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา(เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 และสิ้นสุดการวิจารณ์ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

รายละเอียด

  

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ