Accessibility Tools

ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จํานวน 3 รายการ

ร่าง
ประกาศวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จํานวน ๓ รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-  bidding)


                     มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อเก้าอี้ประจำห้องปฏิบัติการจำนวน ๑ รายการ โต๊ะปฏิบัติการเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงิน ทั้งสิ้น ๑,๐๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

                     ครุภัณฑ์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จํานวน ๑ โครงการ

                     ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.mcru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๙๑๐๒๒๓ ในวันและเวลาราชการ

หมายเหตุ : ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา(เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2565 และสิ้นสุดการวิจารณ์ วันที่ 27 มิถุนายน 2565

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย