Accessibility Tools

ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน 19 รายการ

ร่าง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน ๑๙ รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


                     มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน ๑๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ดังนี้

                     ครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน ๑๙ รายการ  จำนวน ๑ โครงการ

                     ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.mcru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๗๒๐๕๓๖-๙ ต่อ ๑๐๑๐,๑๐๑๑ ในวันและเวลาราชการ

หมายเหตุ : ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา(เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565 และสิ้นสุดการวิจารณ์ วันที่ 21 มีนาคม 2565

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ