Accessibility Tools

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จําแนกรายเดือน) พฤศจิกายน 2566

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จําแนกรายเดือน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เดือน พฤศจิกายน 2566
 
 
รายละเอียด

 

 

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ