Accessibility Tools

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2566)

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เดือน 
ตุลาคม 2566
 
 
รายละเอียด

 

 

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ