แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนมีนาคม 2565)

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางปงบประมาณ พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เดือน มีนาคม 2565
 
 
รายละเอียด

 

 

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ