Accessibility Tools

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

ประกาศวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

                   ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ .. 2560 กําหนดให้ หน่วยงานของรัฐจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
                  วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปี งบประมาณ .. 2566 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ 

                    1. โครงการครุภัณฑ์เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท จํานวน 1 เครื่อง
                    2. โครงการครุภัณฑ์การศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา จํานวน 10 รายการ
                    3. โครงการครุภัณฑ์การศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จํานวน 9 รายการ
                    4. โครงการครุภัณฑ์กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล (DSLR) จํานวน 1 ตัว
                    5. โครงการครุภัณฑ์อาคาร 15 และอาคารสถาบันวิชาการและวิจัย ภูมิปัญญาไทยพร้อมอุปกรณ์ จํานวน 4 รายการ

รายละเอียด

 

  ที่มา : วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย