Accessibility Tools

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะและเก้าอี้ จํานวน 3 รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะและเก้าอี้ จํานวน รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

                มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะและเก้าอี้ จํานวน รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๗๘,๗๔๓.๖๘ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสี่สิบสามบาทหกสิบแปดสตางค์) ตามรายการ ดังนี้ 

                ครุภัณฑ์โต๊ะและเก้าอี้ จํานวน รายการ  จำนวน ๑ โครงการ

                 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.

                 ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

                 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.mcru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๗๒๐๕๓๖-๙ ต่อ ๑๐๑๐-๑๐๑๑ ในวันและเวลาราชการ

หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา(เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

รายละเอียด

  

  ที่มา : งานบริหารพัสดุและยานพาหนะ