Accessibility Tools

แบบเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 5 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน ๕ รายการ

รายละเอียด

 

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ