Accessibility Tools

แบบเปิดเผยราคากลางโครงการซื้อครุภัณฑ์โต๊ะและเก้าอี้ จํานวน 3 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
โครงการ ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะและเก้าอี้ จํานวน ๓ รายการ

รายละเอียด

 

  ที่มา : งานบริหารพัสดุและยานพาหนะ