Accessibility Tools

แบบเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ(ครั้งที่ 2)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ(ครั้งที่ 2)

 
รายละเอียด

 

  ที่มา : คณะครุศาสตร์