Accessibility Tools

แบบเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องประชุมร่มฉัตร จำนวน 1 ระบบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องประชุมร่มฉัตร จำนวน 1 ระบบ

 
 
รายละเอียด

 

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ