Accessibility Tools

แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์เสียงตามสายเพื่อการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ จํานวน ๑ ระบบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
โครงการ จัดซื้อชุดครุภัณฑ์เสียงตามสายเพื่อการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ จํานวน ระบบ

 
 
รายละเอียด

 

  ที่มา : สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ