แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการกล้องจุลทรรศน์ 2 ตา จำนวน 30 กล้อง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

โครงการ กล้องจุลทรรศน์ ๒ ตา จำนวน ๓๐ กล้อง
 
 
รายละเอียด

 

 

  ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี