ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการจำลองควบคุมการทำงานแขนกลในยุคดิจิตอลเพือรองรับระบบ Industry 4.0 จำนวน 1 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการจำลองควบคุมการทำงานแขนกลในยุคดิจิตอล
เพือรองรับระบบ Industry ๔.๐ จำนวน ๑ ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                     ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการจำลองควบคุมการทำงานแขนกลในยุคดิจิตอลเพือรองรับระบบ Industry ๔.๐ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔

                    เนื่องจาก ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก

                    มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ