Accessibility Tools

ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องแปรรูปผลผลิต จํานวน 7 รายการ

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องแปรรูปผลผลิต จํานวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   

                 ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องแปรรูปผลผลิต จํานวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖

                 เนื่องจาก ไม่มีผู้ใดผ่านการพิจารณา

                 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

รายละเอียด

  

  ที่มา : งานเลขานุการกิจและกิจการพิเศษ สํานักงานอธิการบดี