Accessibility Tools

ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการห้องประชุมสุวรรณภา ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการวิชาชีพครูพันธุ์บึง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 1 ชุด

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี
เรื่อง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการห้องประชุมสุวรรณภา ชั้น ๑ อาคารปฏิบัติการวิชาชีพครูพันธุ์บึง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   

                 ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการห้องประชุมสุวรรณภา ชั้น ๑ อาคารปฏิบัติการวิชาชีพครูพันธุ์บึง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

                 เนื่องจากมีข้อผิดพลาดในสาระสําคัญ 

                 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

รายละเอียด

  

  ที่มา : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม