Accessibility Tools

ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง จํานวน 2 คัน (ครั้งที่ 2)

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง จํานวน คัน (ครั้งที่ ๒)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  

                 ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง จํานวน คัน (ครั้งที่ ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ เมษายน ๒๕๖๖ 

                 เนื่องจาก ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ 

                 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว 

รายละเอียด

  

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ