Accessibility Tools

ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์เสียงตามสายเพื่อการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์เสียงตามสายเพื่อการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


                    ตามประกาศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์เสียงตามสายเพื่อการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖

                    เนื่องจาก ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก

                    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

รายละเอียด

 

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ