ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารยานพาหนะ จำนวน 1 งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารยานพาหนะ จำนวน ๑ งาน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


                    ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารยานพาหนะ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  เลขที่ ๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นั้น
                   งานจ้างก่อสร้างอาคารยานพาหนะ จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เจแอล มอเตอร์บ้านโป่ง จำกัด (ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๓๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ