ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏฺิบัติการโลหะวิทยา จำนวน 1 ห้อง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏฺิบัติการโลหะวิทยา จำนวน ๑ ห้อง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


                    ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏฺิบัติการโลหะวิทยา จำนวน ๑ ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  เลขที่ ๑๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ นั้น
                    ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏฺิบัติการโลหะวิทยา จำนวน ๑ ห้อง จำนวน ๑ โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอสทีพี แอ็ดวานซ์ โพรดักส์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ