ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตวีดีทัศน์สนับสุนนการเรียนการสอนความยาวประมาณ 20-30 นาที (จำนวน 5 เรื่อง)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตวีดีทัศน์สนับสุนนการเรียนการสอนความยาวประมาณ ๒๐-๓๐ นาที (จำนวน ๕ เรื่อง)
 จำนวน ๑ งาน
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


                    ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างผลิตวีดีทัศน์สนับสุนนการเรียนการสอนความยาวประมาณ ๒๐-๓๐ นาที (จำนวน ๕ เรื่อง) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
                    ผลิตวีดีทัศน์สนับสุนนการเรียนการสอนความยาวประมาณ ๒๐-๓๐ นาที (จำนวน ๕ เรื่อง) จำนวน ๑ งาน จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอ็น มัลติมีเดีย ดีไซต์ (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ