ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องกัดโลหะทำงานแบบ 5 แกน ควบคุมการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องกัดโลหะทำงานแบบ ๕ แกน
ควบคุมการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


                    ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องกัดโลหะทำงานแบบ ๕ แกน ควบคุมการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  เลขที่ ๑๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ นั้น
                    ครุภัณฑ์เครื่องกัดโลหะทำงานแบบ ๕ แกน ควบคุมการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอสทีเอ็ม แมชชีนเนอรี่ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ