Accessibility Tools

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 10 (อาคารศิลปะ) จํานวน 1 งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร ๑๐ (อาคารศิลปะ) จํานวน งาน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 

           ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร ๑๐ (อาคารศิลปะ) จํานวน งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ เมษายน ๒๕๖๗ นั้น 

           ปรับปรุงอาคาร ๑๐ (อาคารศิลปะ) จํานวน งาน จํานวน โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจํากัด ฤทธิ์พันธ์ ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๒๙,๕๙๕.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและ ภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ทั้งปวง ซึ่งต่ํากว่าเงินงบประมาณ ๑๗๐,๔๐๕.๐๐ บาท คิดเป็น อัตราร้อยละ ๘.๕๒ 

รายละเอียด

  

  ที่มา : งานบริหารพัสดุและยายพาหนะ