Accessibility Tools

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สาขาสัตวศาสตร์ จํานวน 1 งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สาขาสัตวศาสตร์ จํานวน ๑ งาน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

            ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์สาขาสัตวศาสตร์ จํานวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสาร ประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ นั้น 

            ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สาขาสัตวศาสตร์ จํานวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจํากัด โฟร์พี ซัคเซส เซอร์วิส ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๕,๐๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ซึ่งต่ํากว่าเงินงบประมาณ ๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ ๑๔.๙๕ 

รายละเอียด

  

  ที่มา : งานบริหารพัสดุและยายพาหนะ