Accessibility Tools

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงดาดฟ้าและหลังคา (อาคาร 15) จํานวน 1 งาน (ครั้งที่ 2)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงดาดฟ้าและหลังคา (อาคาร ๑๕) จํานวน งาน (ครั้งที่ )
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

               ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงดาดฟ้าและหลังคา (อาคาร ๑๕) จํานวน งาน (ครั้งที่ ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสาร ประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ นั้น
              
จ้างก่อสร้างปรับปรุงดาดฟ้าและหลังคา (อาคาร ๑๕) จํานวน งาน (ครั้งที่ ) จํานวน โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท นาคูณกรุงเทพ (๒๐๐๑) จํากัด ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ทั้งปวง ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ ๓๙๙,๓๕๕,๐๔ บาท คิดเป็นอัตราร้อย ละ ๒๐.๕๐ ของวงเงินงบประมาณ และเสนอราคาต่ำกว่าราคากลาง ๕๕๕,๗๙๐.๓๑ คิดเป็นอัตราร้อยละ ๒๖.๔๑ ของราคากลาง 

รายละเอียด

  

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ