Accessibility Tools

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสําหรับอาคาร 15 และ อาคารสถาบันวิชาการวิจัยและภูมิปัญญาไทย จํานวน 4 รายการ (ครั้งที่ 2)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสําหรับอาคาร ๑๕ และ
อาคารสถาบันวิชาการวิจัยและภูมิปัญญาไทย จํานวน ๔ รายการ (ครั้งที่ ๒)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

                ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการ เรียนการสอนสําหรับอาคาร ๑๕ และอาคารสถาบันวิชาการวิจัยและภูมิปัญญาไทย จํานวน รายการ (ครั้งที่ ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ นั้น 

                ซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสําหรับอาคาร ๑๕ และอาคารสถาบันวิชาการวิจัยและภูมิ ปัญญาไทย จํานวน รายการ (ครั้งที่ ) จํานวน โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท พี-เน็เอ็นเนอจี คอมมินิเคชั่จํากัด ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ทั้งปวง กว่าเงินงบประมาณ ๑๑,๑๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ ๐.๓๑ 

รายละเอียด

  

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ