Accessibility Tools

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จํานวน 9 รายการ

ประกาศวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จํานวน ๙ รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

                 ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จํานวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสาร ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ นั้น 

                 ครุภัณฑ์การศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จํานวน ๙ รายการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท จรัญเอสโซซิเอทส์ (ขายปลีก,ให้บริการ) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง

รายละเอียด

  

  ที่มา : วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย