Accessibility Tools

ประกาศโรงเรียนสาธิตฯ ผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 24

ประกาศโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 2


                    ตามที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ดำเนินนการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบ 2 ในวันอาทิตน์ที่ 25 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.30 น. ด้วยวิธีการสอบออนไลน์ไปแล้วนั้น บัดนี้การประมวลผลการคัดเลือกได้สิ้นสุดลง จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนที่สอบผ่านเข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เรียงตามลำดับตัวอักษรภาษาไทยสำหรับตัวจริง และเรียงตามลำดับคะแนนสำหรับตัวสำรอง โดยโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้กำหนดให้มีการดำเนินการดังนี้
                   

รายละเอียด
 
 
  ที่มา : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง