Accessibility Tools

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและแจ้งกำหนดการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและแจ้งกำหนดการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รอบที่ ๒)


                    ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รอบที่ ๒) และได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลพร้อมทั้งประเมินตามกระบวนการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
                   

รายละเอียด
  ที่มา : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน