Accessibility Tools

สถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดรับยื่นขอจดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา สำหรับนักวิจัย อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา

                   ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ยื่นคำขอใช้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการยื่นขอจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรการออกแบบ เครื่องหมายการค้า และคำขออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา
                   บัดนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ออกใบรับรองให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นที่เรียบร้อย ในการนี้ หากมีผู้สนใจยื่นขอจดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา สามารถติดต่อมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
                   สอบถามข้อมูลเพิ่มเเติมโทรศัพท์ 032-720-536 ต่อ 1083 | E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

  ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา