Accessibility Tools

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 รอบ 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 รอบ 2
ปีการศึกษา 2564


                    ตามที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ประกาศประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบ 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2564 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันจันทร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564 เปิดรับสมัครทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 -15.00 น. ตามประกาศประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบ 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2564  ฉบับลงวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564 เนื่องจาสถานการณ์โควิดในปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในการนี้ทางโรงเรียนจึงได้ปรับเปลี่ยนการทดสอบคัดเลือก โดยวิธีการการสอบออนไลน์แทนวิธีการสอบแบบปกติ โดยจะแบ่งเป็น 2ช่วง ดังนี้

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง