ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2)

                    ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2) ดังรายละเอียดต่อไปนี้
                  

 

รายละเอียด
  ระบบรับสมัครออนไลน์ (เปิดระบบวันที่ 18 ม.ค. 2564)

 

 

  ที่มา : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน