Accessibility Tools

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอเชิญชวนบุคลากรร่วมตอบแบบสำรวจการใช้งานทางด้านวิชาการและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จากสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว)

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญชวนบุคลากรร่วมตอบแบบสำรวจการใช้งานทางด้านวิชาการและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จากสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว)  ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 กรกฏาคม 2567 ได้ที่ : แบบสำรวจการใช้งานทางด้านวิชาการและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

          ☎️ ติดต่อสอบถาม: โทร. 032-720536ต่อ 1601 หรือ 1608
          🌃หรือติดต่อโดยตรงได้ที่บรรณารักษ์ฝ่ายวารสารชั้น1 และบรรณารักษ์ชั้น4 อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด)

#MCRU #ARITMCRU #ARIT #ARITLibrary #ห้องสมุด #Ebook #บรรณารักษ์ #บรรณารักษ์แนะนะหนังสือ #บรรณารักษ์แนะนะหนังสือน่าอ่าน

 

 
   

 

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ