Accessibility Tools

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน ครั้งที่ 66

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทำการคัดเลือกหนังสือน่าอ่าน 5 เล่ม ในหัวข้อบรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน ครั้งที่ 66 มีรายชื่อหนังสือดังต่อไปนี้

          1. สะเต็มศึกษา : นโยบาย ทฤษฎี และการปฏิบัติ รายละเอียด
          2. วิจัยการเรียนการสอน รายละเอียด
          3. ถอดรหัสปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การสอนกระบวนการคิด รายละเอียด
          4ระบบการศึกษาเงา :นโยบายรัฐกับการกวดวิชา รายละเอียด
          5. สรูปแบบการเรียนการสอน :ทางเลือกที่หลากหลาย รายละเอียด
      
          ☎️ ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ: งานยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 โทร. 032-720536-9 ต่อ 1602
          🏢 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่บรรณรักษ์ ประจำเคาเตอร์บริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด)
          ☎️ ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการสืบค้นหนังสือ: งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ โทร. 032-720536-9 ต่อ 1608
          🏢 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่บรรณรักษ์ ประจำชั้น 4 อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด)

 
 
  รายละเอียด

 

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ